دریافت آنلاین دانلود مقاله آلودگی آبها – با کیفیت مطلوب

داونلود آنلاین دریافت آنلاین دانلود مقاله آلودگی دانلود – با کیفیت مناسب – فایل آبها آلودگی آلودگی – خرید آنلاین

داونلود فوری دانلود آلودگی آبها کیفیت اصلی – داونلود آنلاین مقاله مقاله مقاله دریافت سریع

» :: دریافت آنلاین دانلود مقاله آلودگی آبها – با کیفیت مطلوب

چکیده

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ و ﯾﺎ ﻋﺪم درك ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﺳﺮﯾﻊ
آﺑﻬﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ، ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎري ﻫـﺎي  زﯾﺎدي ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﺟﺎزه دادهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺎﯾﻌـﺎت ﻣﻀـﺮ از ﻣﺨـﺎزن زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ ﺑـﻪ درون   ﺳﻔﺮهﻫﺎي آﺑﻬﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ. آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ ، از
ﻣﺤﻞﻫﺎي دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫـ ﺎي ﻓﺎﺿـﻼب ﮐـﻪ ﺑﻄـﻮر    ﻏﻠﻄﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ، ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﺗﺮاوش ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ.
آﺑﻬـﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ زﻫـﺎب ﺣﺎﺻـﻠﻪ از ﻣـﺰارع ﮐﺸﺎورزي ﮐﻮد داده ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﯽ
، آﻟﻮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻦ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﺎﺿﻼب ﯾﺎ روي زﻣﯿﻦ ،
آﺑﻬﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﮔــﺰارش ﺑﺎﻧــﮏ ﺟﻬــﺎﻧﯽ را ﻣــﯽ    ﺗــﻮان ﻫﺸــﺪاري ﺑــﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻻن و ﻣﺘﻮﻟﯿــﺎن آب
در اﯾــﺮان داﻧﺴــﺖ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨـﺶ ﻋﻤـﺪه    اي از آب ﺷـﺮب در اﯾـﺮان از ﭼـﺎه    ﻫـﺎي آب و ﻣﻨـﺎﺑﻊ   زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﻔﻮذ آﻟﻮدﮔﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﻄﻠـﻮب ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ     اﺳــﺖ و ﻣﯿــﺰان آﻟــﻮدﮔﯽ ﺳــﻔﺮه ﻫــﺎي آب زﯾﺮزﻣﯿﻨــﯽ
ﻫﺮﺳــﺎل ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺳــﺎل ﭘــﯿﺶ اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣــﯽ ﯾﺎﺑــﺪ وﺟﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب در ﮐﺸﻮر ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﮐـﻼن  ﺷـﻬﺮﻫﺎ،
رﺷـﺪ ﺳـﺮﯾﻊ    ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻓﻘﺪان اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ
ﺑﻪ اﻓﺮاد در ﺧﺼﻮص ﺧﻄﺮات دﻓﻊ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻓﺎﺿﻼب و ﭘﺴﺎب ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻــﻨﻌﺘﯽ و ﻏﯿــﺮه از ﻣﻬــﻢ  ﺗــﺮﯾﻦ دﻻﯾــﻞ اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣﯿــﺰان آﻟــﻮدﮔﯽ در ﺳــﻔﺮه   ﻫــﺎي آب زﯾﺮزﻣﯿﻨــﯽ اﺳــﺖ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دارا
ﺑﻮدن ﻣﻮاد آﻻﯾﻨﺪه ﻧﻈﯿﺮ  ﻣﻮاد ﻣﻐﺰي ، ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت
آﻟـﯽ ﭘﺎﯾـﺪار ، ﭼﺮﺑـﯽ و روﻏـﻦ ، ﭘـﺎك      
ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ و ….ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪون ﺗﺼﻔﯿﻪ وارد ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺴﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ آﻧﻬـﺎ را آﻟـﻮده   ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ . 
در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻓﺎﺿـﻼب   ﻣﺤﻠﻮل رﻗﯿﻘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ آﺑﻬﺎي ﻣﺎزاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺣﯿﺎﺗﯽ اﻧﺴﺎن را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺷـﺎﻣﻞ آﺑﻬـﺎي   ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي ﻣﺜﻞ ﺣﻤﺎم ، ﺷﺴﺘﺸﻮي زﻣﯿﻦ
، ﻇﺮوف و ﻟﺒﺎس و ﻏﯿـﺮه ﻣـﯽ  ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ   99/9 درﺻﺪ آن را آب و ﺑﻘﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ 0/1 درﺻﺪ آن را
ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ

خرید و دانلود محصول

1394/07/28


آلودگی آبها , دریافت آنلاین دانلود مقاله آلودگی آبها – با کیفیت مطلوب , مقاله آلودگی آبها , مقاله آلودگی محیط زیست , دانلود مقاله آلودگی , دانلود مقاله آب , دانلود مقاله رشته ایمنی بهداشت , آبهای زیرزمینی , الودگی آبهای زیرزمینی , دریافت آنلاین دانلود مقاله آلودگی آبها – با کیفیت مطلوبی زیر زمینی


تعداد صفحات پروژه : 60 صفحه | تعداد فصلها : 4 فصل |

داونلود آنلاین دانلود آلودگی آبها دریافت سریع – داونلود آنلاین مقاله دانلود آبها دریافت سریع
دریافت فوری دریافت آنلاین مقاله آلودگی آبها – کامل – داونلود آنلاین دریافت آلودگی دریافت – خرید آنلاین