دانلود کتاب صوتی : پدر مادر ما متهمیم ، علی شریعتی – با کیفیت مطلوب

دانلود اینترنتی دانلود کتاب صوتی : مادر ما متهمیم ، علی شریعتی مادر – با کیفیت مناسب – فایل متهمیم متهمیم متهمیم – خرید آنلاین

دریافت فوری صوتی : پدر مادر ما متهمیم ، علی شریعتی ارزان و با کیفیت – دریافت فوری مادر علی علی با کیفیت مناسب

» :: دانلود کتاب صوتی : پدر مادر ما متهمیم ، علی شریعتی – با کیفیت مطلوب

در راه ، در اوقات بیکاری ، هر جایی ، می شود مطالعه کرد  و  بیشتر دانست .. با کتاب های صوتی
*********

بخشی از کتاب :

  این نسل دارد از دست می رود،این نسل در میانه دو پایگاه تجدد و تقدم و دو قطب مجهز و شکل گرفته “سنت و بدعت”،”املیسیم و فکلیسم”،”ارتجاع و انحراف”،”مقلدین گذشته و مقلدین حال”،کهنه پرست و غرب پرست”،متعصبین مذهبین و متعصبین غیر مذهبی”…… تنها مانده و بی پایگاه و بی پناه. الین نسل نه در قالب های قدیم موروثی مانده و نه در قالب های جدید،تحمیلی و وارداتی،شکل گرفته و آرام یافته،در حال انتخاب یک ایمان است،نیازمند و تشنه است،آزاد است اما آواره است از مذهب آنچنان است که هست و بر او عرضه می شود گریزان است و از آن نومید،ایدهئولوژی های غربی را،مدهای فکری را و تیپهای اخلاقی و اجتماعی و زندگی مدرن را و استعمار فرهنگی جدید را نپذیرفته و در جستجوی مکتبی است که به او انسان بودن و به جامعه اش آزادی و آگاهی و عزت و به او ایمان روشنگر و سلاح اعتقادی و در مبارزه با جهل و ذلت و اسارت و عقب ماندگی و تضاد طبقاتی ببخشد.
********

خرید و دانلود محصول

1394/10/28


شریعتی , کتاب , صوتی , پدر


داونلود فوری کتاب صوتی : پدر مادر ما ، علی شریعتی ارزان و با کیفیت – فایل پدر متهمیم شریعتی دریافت سریع
دانلود سریع دانلود کتاب صوتی : مادر ما متهمیم ، علی شریعتی مادر – ارزان و با کیفیت – دانلود مادر دانلود مادر – با کیفیت مطلوب