دانلود پروژه: طراحی پایگاه داده مسافربری راه آهن – کامل

فایل دانلود پروژه: طراحی پایگاه داده مسافربری آهن پروژه: – با کیفیت مناسب – دانلود اینترنتی پایگاه داده مسافربری – خرید آنلاین

داونلود فوری طراحی پایگاه داده مسافربری راه آهن دسترسی فوری – دریافت فایل طراحی طراحی راه کیفیت اصلی

» :: دانلود پروژه: طراحی پایگاه داده مسافربری راه آهن – کامل

فهرست مطالب                                                                           
صفحه 

چکیده                                                                                                                        4

 مقدمه                                                                                                     
            5

فصل اول، موجودیت ومشخصات وصفات آنها                                                       6    

موجودیت های کلی سیستم                                                                                  7

مشخصات وصفات موجودیت ها                                                  
                         8

نمودارER                                                                                    
                       15

مدل رابطه ای                                                                          
                          16

نرمال سازی                                                                                                        22

شمای پایگاه داده وپیاده سازی                                                
                           23

فصل دوم،نتيجه گيري و پيشنهادات                                                                      24     
                 

نتیجه گیری                                                                                                         
25     

پیشنهادات                                                                                                            
26            فهرست منابع و
ماخذ                                          
                                                27

 

خرید و دانلود محصول

1394/07/29


پرژه , کامپیوتر , راه آآهن , پایان نامه کامپیوتر , پایان نامه


تعداد صفحات : 30 |

فایل پروژه: طراحی پایگاه داده مسافربری آهن کیفیت اصلی – فایل پایگاه آهن آهن کامل
فایل دانلود پروژه: طراحی پایگاه داده راه آهن پروژه: – کیفیت اصلی – سفارش فایل طراحی پایگاه پروژه: – کامل