دانلود پایان نامه رباتیک – شهر تهران و ربات – کامل

دانلود پایان نامه رباتیک – شهر تهران و ربات پایان – دسترسی فوری – دانلود سریع نامه رباتیک ربات – با کیفیت مناسب

سفارش فایل پایان نامه – شهر تهران و ربات با کیفیت مناسب – دریافت فوری نامه پایان تهران خرید آنلاین

» :: دانلود پایان نامه رباتیک – شهر تهران و ربات – کامل

فصل اول :کلیات تحقیق. 1

1-1- مقدمه1-2- بیان مسأله1-3-  اهداف تحقیق1-4- پرسش های تحقیق1-5- فرضيه‏هاي تحقیق1-6- سابقه تحقيق1-7- روش کار1-8- سایت مورد نظر1-8-1 زیرساخت های شهری1-8-2- مناظر سايت1-8-3- ديد داخلي. 7

1-8-4- ديد از داخل1-8-5- اطراف سایت1-8-6- دلایل انتخاب سایت1-8-7- تحلیل سایت1-8-7-1- شیب1-8-7-2- همجواريها1-8-7-3- دسترسی هافصل دوم :مبانی نظری تحقیق2-1- مقدمه2-2- هوش مصنوعی. 13

2-2-1-تاریخچه هوش مصنوعی2-2-2- آزمون تورینگ2-2-3- تعریف و طبیعت هوش مصنوعی2-2-4- فلسفه 
هوش مصنوعی2-2-4-1- اتاق چینی2-2-4-2- مدیریت پیچیدگی2-2-4-3- تکنیک‌ها و زبان‌های برنامه نویسی هوش مصنوعی2-2-5- عامل‌های هوشمند2-2-6- سیستم‌های خبره2-3- ربات2-3-1- تولید جهانی2-3-2- تاریخچه2-3-3- روبات جنگجو یا آدمکش2-3-4- نخستین گفتگوی مستقل ربات با انسان
. 23

2-3-5- رباتیک و جایگاه آن در ایران2-3-6- رباتیک و نقش آن در صنعت ایران2-3-7- نتیجه گیری2-4- ارگونومی2-4-1- پیشینه2-4-2- اجزای ارگونومی2-4-2-1- ارگونومی سخت افزار2-4-2-2- ارگونومی محیطی. 33

2-4-2-3- ارگونومی نرم‌افزاریاارگونومی شناختی2-4-2-4- ارگونومی کلان2-4-2-5- برخی مباحث مطرح در ارگونومی2-4-3- تعاريف ارگونومي2-4-4- تاريخچه ارگونومي2-4-5- شاخه هاي دانش ارگونومي. 38

2-4-6- چگونگي اجراي ارگونومي2-4-7- طراحي يك پست كار2-4-8- نتيجه گيري و پيشنهاداتفصل سوم :بررسی نمونه های مشابه3-1-بانک شهربانکوک3-2-ساختمان اداری شرکت NNO.. 51

فصل چهارم :معرفی بستر طراحی4-1- موقعیّت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان4-1-1- جغرافیای سیاسی استان تهران4-2-جغرافیایی طبیعی و اقلیم استان4-2-1- زمین‌شناسی4-2-2- ناهمواری های استان تهران4-2-3- ارتفاعات4-2-4- آب و هوا4-2-5- منابع آب4-2-5-1- منابع آب‌های سطحی (رودها)4-2-5-2- منابع آب‌های زیرزمینی4-2-6- جنگل‌ها و مراتع4-2-6-1- پوشش گیاهی4-2-6-3- جنگل‌های استان4-2-7- جمعیت در استان تهران4-2-7-1- جمعیت4-2-7-2- رشد جمعیت تهران4-2-7-3- ساختمان سنی جمعیت استان تهران4-3- جغرافیای انسانی استان تهران4-3-1- سابقه سکونت و فعالیت در استان تهران4-4- موقعیت جغرافیایی و سیاسی شهر تهران4-4-1- موقعیت جغرافیایی شهر تهران4-4-2- کلانشهر 12 میلیونی4-4-3- تهران و منطقه ی کلان شهری4-4-4- آب و هوای شهر تهران4-4-5- پوشش گیاهی منطقه ی تهران. 85

4-4-6- زمین شناسی و لرزه خیزی4-4-7- تقسیمات اداری شهر تهران- 1375. 89

4-5- موقعیت تاریخی شهر تهران4-5-1- پيدايش يك كلانشهر4-5-2- دورۀ پیش از عهد صفویان4-5-3- عهد صفویان4-5-4- دورۀ افشاریه و زندیـه4-5-5- تهران دردورۀ قاجاریه4-6-معرفی سایت.. 100

فصل پنجم :روند طراحی و مدارک طرح5-1-فضای عمومی5-1-1-مطلوبیت محیط:5-1-2-اجتماعپذیری5-1-3-فعالیت و کاربری5-1-4-دسترسی و ارتباط5-1-5-تصویر ذهنی و آسایش5-2-انسان، فضای عمومی و حیات جمعی5-3-نیاز انسان5-4-نیاز انسان در رابطه با فضای عمومی5-5-اجتماعپذیری و حیات جمعی5-6-حق و حقوق مردم در فضا و کنترل آن5-7-ویژگیهای کالبدی فضا5-8-ویژگیهای فعالیتی فضا5-8-1-ویژگیهای فعالیتی فضای عمومی5-8-2-عوامل کیفیتبخش
و موفقیت فضای عمومی5-9-زیباشناسی فضا5-10-مکان و فضا5-10-1-تعلق مكاني5-10-2-فضای عمومی بعنوان یک مکان5-10-3-مكان و بی مکانی5-11-هویت.. 126

5-12-نقش معماران در شکل گیری هویت ملی5-13-جمع
بندی5-14-معرفی کانسپت:5-15-مدارک نهایی طراحیمنابع. 136

خرید و دانلود محصول

1394/08/04


ارگونومی- رباتیک – رباتیک و شهر تهران


دانلود نامه رباتیک – شهر تهران و ربات با کیفیت مطلوب – دانلود اینترنتی تهران پایان نامه خرید آنلاین
داونلود آنلاین دانلود پایان نامه – شهر تهران و ربات پایان – خرید آنلاین – داونلود فوری نامه تهران پایان – با کیفیت مطلوب