دانلود فوری پایان نامه کارشناسی : بررسی میزان رضایت پرستاران از سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) در بیمارستان سید مصطفی خمینی طبس : 1394 – دسترسی فوری

داونلود آنلاین دانلود فوری پایان نامه کارشناسی : بررسی میزان رضایت از سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) در بیمارستان سید مصطفی خمینی طبس : 1394 خمینی – دسترسی فوری – دانلود اینترنتی فوری نامه فوری – دریافت سریع

داونلود فوری پایان نامه کارشناسی : بررسی میزان پرستاران از سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) در بیمارستان سید مصطفی خمینی طبس : 1394 دسترسی فوری – دانلود (HIS) میزان طبس خرید آنلاین

» :: دانلود فوری پایان نامه کارشناسی : بررسی میزان رضایت پرستاران از سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) در بیمارستان سید مصطفی خمینی طبس : 1394 – دسترسی فوری

مقدمه:
پیشرفت
تکنولوژی و توسعه سیستم های اطلاعات سلامت، نوید بهبود فرایندهای مراقبتی بیماران
را داده است. فرایندهای 7گانه انتقال بیمار به اتاق عمل، درخواست آزمایش خون برای
بیمار، درخواست رادیولوژی برای بیمار، انتقال از بخشی به بخش دیگر، پذیرش در بخش
از بخش دیگر، آموزش پرستار به بیمار، ثبت همراه بیمار در بخش، از جمله این
فرایندهاست. این مقاله به مطالعه این فرایند ها از دیدگاه پرستاران از سیستم
اطلاعات بیمارستانی نسبت به حالت دستی پرداخته است.

روش کار:
این
پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی است. نمونه پژوهش مطابق با جامعه آن و شامل
پرستاران بیمارستان بود که تجربه کار با سیستم دستی (کاغذی) و کامپیوتری را
داشتند. گردآوری اطلاعات به روش پرسش نامه در مورد فرایندهای 7 گانه انجام شد و
میزان رضایت با توجه به داده های پرسش نامه تعیین گردید. همچنین مزایا و معایب هر
دو روش از طریق مطالعات بررسی گردید.

یافته ها: با توجه به داده های بدست
آمده، تعداد 84 نفر از پرستاران که شامل 26 درصد مرد و 74 درصد زن بودند، در پژوهش
شرکت داشتند. بالغ بر 88 درصد آنها دارای مدرک لیسانس می باشند و متوسط سن 33 سال
را دارند. میزان رضایت کلی 42 درصد از پرستاران در سطح عالی و 58 درصد در سطح خوب
بوده است.

نتیجه گیری: اگرچه از برخی جهات، سیستم اطلاعات بیمارستانی نیاز به ارتقا دارد، اما در
مجموع،
HIS باعث بهبود
در سرعت، دقت و درستی در فرایندهای 7 گانه پرستاری شده است و کاربران دارای رضایت نسبی
از این سیستم می باشند.

کلیدواژه ها: سیستم اطلاعات بیمارستانی، رضایت، HIS، پرستاران

خرید و دانلود محصول

1394/07/25


پرستاران , HIS , رضایت , سیستم اطلاعات بیمارستانی , پایان نامه , دانشگاه تهران


تعداد فصل : 5 | تعداد صفحه : 116 | تعداد منابع : 101 |

داونلود فوری پایان نامه کارشناسی : بررسی میزان رضایت پرستاران از سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) در بیمارستان سید مصطفی طبس : 1394 خرید آنلاین – سفارش فایل بیمارستانی 1394 نامه کامل
دریافت فایل دانلود فوری نامه کارشناسی : بررسی میزان رضایت پرستاران از سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) در بیمارستان سید مصطفی خمینی طبس : 1394 خمینی – با کیفیت مطلوب – داونلود بررسی میزان خمینی – خرید آنلاین