دانلود حسابداری شرکتها حسابداری

داونلود شرکتها دسترسی فوری – دریافت فایل شرکتها حسابداری حسابداری با کیفیت مناسب

» :: دانلود حسابداری شرکتها حسابداری

پاسخگوىى در عرصهٔ اقتصاد و در هر عرصه اى، زمانى مىیسر است که اطلاعات
معتبر و شفاف در اختیار قرار گىرد جامعهٔ حسابداران با تأمىن و ارزیابى
اطلاعات مالى معتبر، به تصمیم گیرندگان براى اتخاذ تصمیمات اقتصادى آگاهانه
و استفادهٔ بهینه از منابع محدود، افزایش بهره ورى و در نهایت، پاسخگویی،
کمک شایان مى کند از جامعهٔ حسابداران رسمى ایران، انتظار دارم با استمرار
وتقویت خدمات خود با حفظ استقلال و صلاحىیت حرفه اى، همگامى با دانش روز و
حرکت در چارچوب منافع عمومى، کشور را در مسیرآبادانى و آزادى و استقلال
ىارى کنند بى شک عمل به اىن فراخوان، زمانى مىیسر خواهد بود که همهٔ
حسابداران به امور حسابدارى و 

خرید و دانلود محصول

1394/12/18


دانلود , کتاب , پی دی اف , دانلود حسابداری شرکتها حسابداری


دانلود شرکتها خرید آنلاین – دانلود حسابداری شرکتها حسابداری دریافت سریع