دانلود بخش اول: مبانی یادگیری ماشین – کامل

دانلود اینترنتی دانلود بخش اول: یادگیری ماشین یادگیری – دریافت سریع – دریافت فوری اول: ماشین یادگیری – دسترسی فوری

داونلود فوری بخش مبانی یادگیری ماشین با کیفیت مطلوب – داونلود فوری مبانی اول: بخش با کیفیت مناسب

» :: دانلود بخش اول: مبانی یادگیری ماشین – کامل

مبانی یادگیری ماشین از دانشگاه کالیفرنیا

آیا می خواهید پردازش داده ها را در مقیاس های بزرگ
بیاموزید؟

 آیا نیاز
به استفاده از مدل های پیش بینی دارید اما با شیوه  استفاده از نرم افزارهای  مناسب و جدید روز در این زمینه آشنا نیستید؟

این دوره شما را با کاربا نرم افزار های جدید و
پیشرفته در زمینه یادگیری ماشین مانند

KNIME
 و SPARK آشنا می نماید و قادر به شرح و بکارگیری
تکنیک های خوشه بندی و الگوریتم های طبقه بندی جدید خواهید بود
.

مدرسان این دوره

 دکتری کامپیوتر و مدیر مرکز پیشبینی و تجزیه و تحلیل ابرکامپیوتر ها از دانشگاه کالیفرنیا: Natasha Balac

 دکتری مدلسازی با کامپیوتراز دانشگاه کالیفرنیا : Paul Rodriguez 

عناوین این بخش:

درس اول: یادگیری ماشین و داده های بزرگ

درس دوم: داده کاوه در یادگیری ماشین 

درس سوم: آغاز به کار با   KNIME

درس چهارم: کار با داده های نمونه

خرید و دانلود محصول

1394/11/23


داده های بزرگ , یادگیری ماشین , KNIME , داده کاوی


داونلود بخش اول: مبانی ماشین کامل – دانلود مبانی مبانی اول: دسترسی فوری
فایل دانلود بخش اول: یادگیری ماشین یادگیری – با کیفیت مناسب – دانلود اینترنتی ماشین یادگیری یادگیری – دسترسی فوری